• Dortmund Classic Days / Oldtimer Festival / Schloss Westhusen

  • Sa, 20.08.2016 ab 10:00 Uhr
  • Schloß Westhusen
    Schloß-Westhusener-Straße 71
    44357 Dortmund
Dortmund Classic Days / Oldtimer Festival / Schloss Westhusen - Schloß Westhusen - Dortmund