• EIMOL PRINZ ZE SINN - RUSEMONDACH EM PÄFF

  • Mo, 03.03.2014 ab 17:00 Uhr
  • Päff Schankwirtschaft
    Friesenwall 130
    50672 Cologne
EIMOL PRINZ ZE SINN - RUSEMONDACH EM PÄFF - Päff Schankwirtschaft - Köln

D'r Zoch Kütt un mer jonn met! Bes en de Naach erin un wigger! Danze, laache, bütze, fiere...

3 x vun Hätze KÖLLE...